Publikacje

W swoim dorobku publikacyjnym posiadam dwie książki, które redagowałam przy współpracy z wybitnymi specjalistami z zakresu psychologii muzyki i psychologii szkolnictwa artystycznego, cztery samodzielnie redagowane numery czasopisma branżowego wydanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych lub popularno-naukowych publikowanych w różnych czasopismach polskich i zagranicznych.

Poniżej znajduje się wykaz moich najważniejszych publikacji.

 

REDAKCJA KSIĄŻEK

2018     Urszula Bissinger-Ćwierz, Anna A. Nogaj (red.) Strategie radzenia sobie z tremą: w kształceniu muzyczny oraz w zawodzie muzyka. Warszawa: Difin

2010     Maria Manturzewska, Barbara Kamińska, Anna A. Nogaj (red.) Poradnictwo psychologiczne w polskich szkołach muzycznych. Rys historyczny i współczesne kierunki działań. Warszawa–Bydgoszcz: Centrum Edukacji Artystycznej, Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina

REDAKCJA CZASOPISMA ZESZYTY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

2017      Anna A. Nogaj (red.) Różnorodność oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych w szkolnictwie artystycznym, nr 4. Warszawa: Centrum Edukacji Artystycznej (pobierz)

2015       Anna A. Nogaj (red.) Wychowanie i profilaktyka w szkole artystycznej, nr 3. Warszawa: Centrum Edukacji Artystycznej (pobierz)

2014       Anna A. Nogaj (red.) Konteksty edukacji artystycznej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nr 2. Warszawa: Centrum Edukacji Artystycznej (pobierz)

2013       Anna A. Nogaj (red.) Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki wspierania ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach artystycznych, nr 1. Warszawa: Centrum Edukacji Artystycznej (pobierz)

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

Anna A. Nogaj, (2020). Różnice w poziomie osiągnięć muzycznych a psychospołeczne funkcjonowanie młodych instrumentalistów. Polskie Forum Psychologiczne, 25(1), 40-66 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2020) Emotional Intelligence and Strategies for Coping With Stress Among Music School Students in the Context of Visual Art and General Education Students. Journal of Research n Music Education, 68(1), 78-96.

Anna A. Nogaj, I. Czarnecka, R. Ossowski (2019) Differences in the stress coping styles and social skills between classical and jazz musicians. Roczniki Psychologiczne22(4), 337-352 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2018) Temperament i kompetencje społeczne uczniów szkół artystycznych w okresie późnej adolescencji. Psychologia Rozwojowa, 23(1), 69-88 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2017) Korzyści wynikające z kształcenia muzycznego. Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, 4(1), 9-29 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2017) Locus of control and styles of coping with stress in students educated at Polish music and visual art schools – a cross-sectional study. Polish Psychological Bulletin, 48(2), 279-287 (pobierz)

Anna A. Nogaj, Roman Ossowski (2017) Cechy osobowości uczniów szkół muzycznych a poziom otrzymywanego wsparcia społecznego. Polskie Forum Psychologiczne, 22(1), 82-100 (pobierz)

Anna A. Nogaj, Urszula Owczarz (2015) Sytuacje trudne a różnice w umiejscowieniu poczucia kontroli   uczniów szkół muzycznych i plastycznych. Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, 3, 71-78 (pobierz)

Anna A. Nogaj, Roman Ossowski (2015) Social suport as a mediator for musical achievement. Polish Psychological Bulletin, 46(2), 300-308 (pobierz)

Anna A. Nogaj, Blanka Bogunović (2015) The Development of Giftedness within the Three-level System of Music Education in Poland and Serbia; Outcomes at Different Stages. Journal of the Institute for Educational Research, 47(1), 153-173 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2014) Wsparcie pedagogiczne w edukacji muzycznej. Psychologia Wychowawcza, 47(5), 91-103 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2014) Dlaczego w szkole artystycznej potrzebny jest psycholog? Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, 2, 131-139 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2014) Rola cech osobowości w edukacji muzycznej z perspektywy psychologów. Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, 2, 47-54 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2013) Psychologiczny portret młodego muzyka. Poradnik kieszonkowy Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, 31-62 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2013) Rola wsparcia społecznego w edukacji artystycznej – jak teoria uzasadnia powszechną konieczność postawy wspierającej. Zeszyty  Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej,          1, 31-39 (pobierz)

Hanna Matusiak, Anna A. Nogaj (2013) Uzupełnienie informacji o sprawowaniu opieki psychologiczno-pedagogicznej na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, 1, 121-123 (pobierz)

 

ARTYKUŁY W MONOGRAFIACH

Anna A. Nogaj (2019) Psychologiczne kompetencje nauczycieli w świetle wybranych trudności uczniów szkół muzycznych. W: L. Kataryńczuk-Mania, G. Mania (red.) Konteksty kultury, konteksty edukacji – wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury (str. 131-165). Kraków – Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów (pobierz)

Anna A. Nogaj (2018) Rola i znaczenie śpiewu na różnych etapach życia śpiewaka. W: A. Franków-Żelazny (red.) Współczesna chóralistyka. Wartości, konteksty, perspektywy (str. 11-32). Wrocław: Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego (pobierz)

Anna A. Nogaj (2018) Czy muzyka stresuje? Prawdy i mity o stresie w edukacji muzycznej. W: U. Bissinger-Ćwierz i A. A. Nogaj (red.) Strategie radzenia sobie z tremą: w kształceniu muzycznym oraz w zawodzie muzyka (str. 13-21). Warszawa: Difin (pobierz)

Anna A. Nogaj (2018) Rola myślenia w procesie ćwiczenia. W: U. Bissinger-Ćwierz i A. A. Nogaj (red.) Strategie radzenia sobie z tremą: w kształceniu muzycznym oraz w zawodzie muzyka (str. 153-165). Warszawa: Difin (pobierz)

Anna A. Nogaj (2018) Wygraj ze swoim strachem – 7 umiejętności podnoszących jakość występu publicznego według Dona Greene’a. W: U. Bissinger-Ćwierz i A. A. Nogaj (red.) Strategie radzenia sobie z tremą: w kształceniu muzycznym oraz w zawodzie muzyka (str. 179-205). Warszawa: Difin (pobierz)

Anna A. Nogaj, Roman Ossowski (2017) The Varied Socio-Emotional Experiences of Music School Students. W: G. K. Konkol i M. Kierzkowski (red.) International Aspects of Music Education; Music & Psychology, vol. 3 (str. 27-45). Gdańsk: Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki (pobierz)

Anna A. Nogaj (2014) Rola mistrza w rozwoju muzycznej tożsamości młodego adepta sztuki muzycznej. W: G. E. Kwiatkowska i J. Posłuszna (red.) Relacja mistrz-uczeń. Rozważania z perspektywy psychologii muzyki (str. 82-97). Kraków: Wydawnictwo Aureus (pobierz)

Anna A. Nogaj (2013) Wpływ muzyki na pozamuzyczne sfery funkcjonowania człowieka. W: S. Kubiak (red.) Znaczenie muzykoterapii w procesie lecznictwa uzdrowiskowego i muzykoterapii (str. 153-160). Ciechocinek: Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku (pobierz)

Anna A. Nogaj-Gluska (2012) Psychologiczna sytuacja ucznia. W: W. Jankowski (red.) Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia. Diagnoza, problemy, wnioski modelowe (str. 135-157). Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca (pobierz)

Anna A. Nogaj-Gluska (2012) Rozwój zmysłu słuchu i muzycznej wrażliwości od okresu prenatalnego do wieku przedszkolnego. W: E. Czerniawska (red.) Muzyka i my: o różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka (str. 27-40). Warszawa: Difin (pobierz)

Roman Ossowski, Anna A. Nogaj-Gluska (2011) Social support as a form of psychological aid in the artistic education. W: H. Liberska (red.) Current psychological problems (str. 169-186). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (pobierz)

Roman Ossowski, Anna A. Nogaj-Gluska (2011) The importance of family at various stages of the development and education of musically talented child. W: H. Liberska (red.) Relations in marriage and family; genesis, quality and development (str. 135-152). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (pobierz)

Anna A. Nogaj-Gluska (2011) Skala wsparcia społecznego uczniów szkół muzycznych. W: W. Sacher i A. Weiner (red.) Badania naukowe nad edukacją artystyczną i kulturową (str. 70-92). Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji (pobierz)

Anna A. Nogaj-Gluska (2010) Charakterystyka pomocy psychologicznej w świetle trudności doświadczanych przez uczniów szkół muzycznych. W: M. Manturzewska, B. Kamińska i A. A. Nogaj-Gluska (red.) Poradnictwo psychologiczne w polskich szkołach muzycznych (str. 65-73). Warszawa–Bydgoszcz: CEA, PZSM (pobierz)

Anna A. Nogaj-Gluska (2010) Regionalne Centrum Psychologii Muzyki „Fermata”. W: M. Manturzewska, B. Kamińska i A. A. Nogaj-Gluska (red.) Poradnictwo psychologiczne w polskich szkołach muzycznych. Warszawa–Bydgoszcz: CEA, PZSM 

Anna A. Nogaj-Gluska (2010) Rola wychowawcy w rozwoju uczniów wybitnie zdolnych. W: D. Zając (red.) O kompetencjach współczesnych wychowawców (str. 77-87). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (pobierz)

Anna A. Nogaj-Gluska (2009) Muzyka jako terapia w różnych dziedzinach życia. W: D. Kadłubiec i A. Adamski (red.) Muzyka, światło, ruch w rozwoju osobowości człowieka (str. 72-82). Bielsko-Biała: Compal (pobierz)

Anna A. Nogaj (2008) Psychologiczna analiza rozwoju talentu muzycznego Rafała Blechacza. W: W. Limont, J. Cieślikowska i J. Dreszer (red.) Zdolności, talent, twórczość, tom 2 (str. 29-42). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (pobierz)

 

ARTYKUŁY POPULARNO-NAUKOWE

Anna A. Nogaj-Gluska (2009) Podążanie za najzdolniejszymi. Wiadomości, głosy, rozmowy o szkole nr 10/2009

Anna A. Nogaj (2008) Najbardziej uniwersalny środek przekazu. Twoja Muza nr 3/2008 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2007) Wypalenie muzyków. Twoja Muza nr 3/2007 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2007) Osobowość muzyka. Twoja Muza nr 2/2007 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2006) Rozumna swoboda, współdziałanie i adaptacja. Twoja Muza nr 5/2006 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2006) Poczucie życiowej misji. Twoja Muza nr 5/2006 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2005) Rozwój zmysłu słuchu. Twoja Muza nr 5/2005 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2005) Wątpliwe ocenianie muzycznych wykonań. Twoja Muza nr 5/2005 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2005) Jak zapamiętują muzycy. Twoja Muza nr 3/2005 (pobierz)