Diagnoza psychologiczna przyczynia się                    do wnikliwego poznania badanej osoby, pozwala na rozpoznanie przyczyn trudności i wspomaga wyjaśnianie powodów doświadczanych niepowodzeń.                                       

W kontekście rozwoju artystycznego diagnoza pozwala na rozpoznanie poziomu zdolności muzycznych i predyspozycji psychofizycznych do zajmowania się muzyką.

 

W ramach swojej praktyki oferuję realizację wielowymiarowej diagnozy zdolności muzycznych, z wykorzystaniem sprawdzonych narzędzi pomiaru (m.in. testy zdolności muzycznych) dostosowanych do wieku badanych osób, a także z wykorzystaniem autorskich metod diagnostyki zdolności.

Jeśli jesteś dodatkowo zainteresowany lub zainteresowana poznaniem siebie w różnych wymiarach psychologicznego funkcjonowania, dysponuję rzetelnymi narzędziami do diagnozy temperamentu, osobowości, inteligencji, strategii radzenia sobie ze stresem i tremą, kompetencji społecznych, emocjonalności i nastroju oraz wypalenia zawodowego.

W kontekście szkolnego funkcjonowania dzieci i młodzieży cenna jest także diagnostyka poziomu adaptacji szkolnej, motywacji i niepokojów szkolnych oraz relacji dziecka z rówieśnikami.

Wybór testów diagnostycznych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb osób korzystających z konsultacji psychologicznych.

Wybrane badania diagnostyczne nie są realizowane w wersji on-line. Wymagają bezpośredniego kontaktu.

 

Koszt spotkania przeznaczonego na diagnozę (około 1h) = 150 zł

Koszt sporządzenia opinii psychologicznej = 200 zł