Konferencje

W ramach swojej aktywności naukowej uczestniczę w licznych konferencjach branżowych. 

Byłam organizatorem pięciu Ogólnopolskich Konferencji Psychologicznych Szkolnictwa Artystycznego realizowanych pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Jestem także zapraszana do komitetów naukowych i organizacyjnych wybranych konferencji w kraju i za granicą. Poniżej znajduje się wykaz najważniejszych konferencji, w których brałam aktywny udział prezentując referaty i postery z różnych obszarów psychologii muzyki.

 

KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

Anna A. Nogaj, Izabela Czarnecka – referat pt. Differences in the stress coping styles and social competences between classical and jazz musicians podczas First International Conference „Psychology  and Music – Interdisciplinary Encounters” w University of Arts w Belgradzie (Serbia), 24-26 października 2019

Anna A. Nogaj – referat pt. About the extraordinary power of music which influence on human’s life podczas 1st International Seminar „Heritage and Cultural Diversity” w Khalsa College of Education w Amritsar (Indie), 19 lutego 2019

Anna A. Nogaj – referat pt. Music of 21st Century Composers in the Opinion of Performers podczas Conference on Interdisciplinary Musicology „Music and Meaning” zorganizowanej przez Society for Interdisciplinary Musicology w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, 17-20 października 2018

Anna A. Nogaj – referat pt. Psychologiczna sylwetka melomana a jego muzyczne preferencje podczas Międzynarodowej Konferencji Psychologii Muzyki „PsychoMuzy 2018”, zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach pod patronatem European Society for Cognitive Science Of Music, 24-25 maja 2018

Anna A. Nogaj – referat pt. Priorities of education in the development of young music talent podczas Fifth International Symposium of Music Pedagogues, zorganizowanej w Academy of Music w Puli (Chorwacja), 18-20 maja 2017 

Anna A. Nogaj – referat pt. The psychosocial profile of young musicians on the example of Polish music school students podczas The Ninth Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Science of Music, zorganizowanej przez Royal Northern College of Music w Manchesterze (Wielka Brytania), 17-22 sierpnia 2015

Anna A. Nogaj – referat pt. Psychosocial Determinants of Music School Students` Achievements podczas XX Conference of the European Assotiation of Music in Schools „Every lerner counts. Democracy and inclusion in music education in the 21st century” zorganizowanej przez Cyprus Music Institute, Univeristy of Nicosia, w Nikozji (Cypr), maj 2014

Anna A. Nogaj – referat pt. Podstawy psychologii muzyki podczas I Międzynarodowej Konferencji Trębaczy w Łodzi, zorganizowanej przez Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, 22-25 października 2013

Anna A. Nogaj – poster pt. The role of social support for successful education of musically talented students podczas SEMPRE 40th Anniversary Conference Society for Education, Music and Psychology Research; Institute of Education, University of London, w Londynie (Wielka Brytania), wrzesień 2012

Anna A. Nogaj – referat pt. Social support and the musical achievements of music schools podczas XIX EAS Conference „Music in Schools – teaching and learning processes” zorganizowanej przez Akademię Muzyczną im. St. Moniuszki w Gdańsku, maj 2011

Anna A. Nogaj – referat pt. The role of psychologists and psychological help in polish artistic education podczas XII International Conference „Educational research and school practice” zorganizowanej przez Teacher Training Faculty, Univeristy of Belgrad w Belgradzie (Serbia), październik 2009

 

KONFERENCJE  KRAJOWE

Anna A. Nogaj – referat / webinar Procesy przetwarzania informacji a zdalne kształcenie muzyczne – czyli dlaczego co za dużo to niezdrowo? podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji „Konteksty kultury, konteksty edukacji – szkoła artystyczna w czasach epidemii” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów w dniu 12 maja 2020

Anna A. Nogaj – referat pt. Psychologiczne kompetencje nauczycieli szkół muzycznych podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konteksty kultury, konteksty edukacji” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów w Szkole Muzycznej I st. w Dobczycach, 22 listopada 2019

Anna A. Nogaj – referat pt. O niezwykłej aktywności mózgu podczas doświadczania muzyki podczas Konferencji „Powszechna edukacja muzyczna a kreatywność i  innowacyjność społeczeństwa” zorganizowanej przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie, 7 grudnia 2018

Anna A. Nogaj – referat pt. Trema i sposoby jej zwalczania podczas Akademii Mistrzowskiej Pianistyki „Gradus ad Parnassum” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie, 5-7 października 2018

Anna A. Nogaj – referat pt. Rola i znaczenie śpiewu na różnych etapach życia śpiewaka podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Artystycznej „Chór wczoraj, dziś i jutro”, zorganizowanej przez Narodowe Forum Muzyki oraz Akademię Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, 9 grudnia 2017

Anna A. Nogaj – referaty pt. Wzmacnianie motywacji w codziennym ćwiczeniu na instrumencie oraz Trema i sposoby jej zwalczania, czyli strategie psychologicznego przygotowania uczniów do występów publicznych podczas Dnia Edukacji Muzycznej zorganizowanego przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie, 19 października 2017 

Anna A. Nogaj – referat pt. Specyfika trudności psychosomatycznych doświadczanych przez uczniów   szkół muzycznych podczas 36 Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, zorganizowanego przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, 21-24 września 2017

Anna A. Nogaj – plakat pt. Zróżnicowana aktywność mózgu artystów-muzyków podczas pomiaru podstawowych zdolności muzycznych i zdolności estetycznej oceny muzyki klasycznej podczas XXVI Kolokwiów Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk „Badania psychologiczne relacji mózg-zachowanie”, zorganizowanych w Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy, 19-21 czerwca 2017

Anna A. Nogaj – prowadzenie sesji Rodzina w różnych kontekstach społecznych podczas VII Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców „Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi” zorganizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 6-7 kwietnia 2017

Anna A. Nogaj – referat Rozpoznawać – reagować – zapobiegać. Życie w bursie wolne od zagrożeń, podczas Ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej dla dyrektorów burs i kierowników internatów szkolnictwa artystycznego zorganizowanej przez Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie,14-15 lutego 2017

Anna A. Nogaj – referat O muzycznych i pozamuzycznych korzyściach wynikających z kształcenia muzycznego podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania współczesnej edukacji muzycznej” zorganizowanej przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie/ Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, 18-19 kwietnia 2016

Anna A. Nogaj – referat Na czym polega dostosowanie wymagań edukacyjnych w szkole muzycznej? podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania współczesnej edukacji muzycznej” zorganizowanej przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie/ Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, 18-19 kwietnia 2016

Anna A. Nogaj, Hanna Matusiak – referat Sytuacja społeczna uczniów szkół artystycznych podczas III Konwencji Pedagogiki Muzyki „Cechy – aksjologia – systematyka”, zorganizowanej przez Akademię Muzyczną im. St. Moniuszki w Gdańsku, 22-23 maja 2015

Anna A. Nogaj, Anna Rasmus – referat Analiza koherencji QEEG w trakcie realizacji Testu Inteligencji Muzycznej H. Winga podczas XVII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, zorganizowanego przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 18-19 października 2014

Anna A. Nogaj, Anna Kask – referat Podsumowanie pilotażu – wywiady fokusowe podczas Konferencji „Rozwój poprzez zmianę” organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie, 26-27 września 2014

Anna A. Nogaj – referat Inteligencja emocjonalna a strategie radzenia sobie ze stresem wśród uzdolnionej artystycznie młodzieży podczas XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Psychologia w zmieniającym się świecie” zorganizowanego przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 18-21 września 2014

Anna A. Nogaj – referat Uczniowie szkół muzycznych i plastycznych – sytuacje trudne a różnice w psychospołecznym funkcjonowaniu podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Psychologiczno-Pedagogicznej Szkolnictwa Artystycznego „Wychowawcza i profilaktyczna funkcja szkoły artystycznej” zorganizowanej przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, 12-13 czerwca 2014

Anna A. Nogaj – referat O potrzebie i możliwościach rozwoju zawodowego psychologów i pedagogów szkolnictwa artystycznego podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Psychologiczno-Pedagogicznej Szkolnictwa Artystycznego „Wychowawcza i profilaktyczna funkcja szkoły artystycznej” zorganizowanej przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, 12-13 czerwca 2014

Anna A. Nogaj – referat Sytuacje trudne a strategie radzenia sobie ze stresem wśród młodzieży muzycznie uzdolnionej podczas IV Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców „Dylematy współczesnych: radzenie sobie z wielością ról i zadań” zorganizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 3-5 kwietnia 2014

Anna A. Nogaj – referat Doświadczanie sytuacji trudnych w procesie muzycznej edukacji a poczucie kontroli młodych adeptów sztuki muzycznej podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konteksty kształcenia muzycznego. Bariery w edukacji muzycznej” zorganizowanej przez Akademię Muzyczną im. G. i K Bacewiczów w Łodzi, 10-11 kwietnia

Anna A. Nogaj – referat Wpływ muzyki na pozamuzyczne sfery funkcjonowania człowieka podczas konferencji „Znaczenie muzykoterapii w procesie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacyjnego” zorganizowanej przez Wyższą Szkolę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku oraz Zakład Muzykoterapii Collegium Medicum w Bydgoszczy przy UMK w Toruniu, Ciechocinek, 2013

Anna A. Nogaj – referat Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów w szkołach artystycznych podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej Szkolnictwa Artystycznego „Wspomagająca rola psychologii i pedagogiki w pracy nauczyciela szkoły artystycznej” zorganizowanej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną CEA w Bydgoszczy pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Bydgoszcz, 2013

Anna A. Nogaj – referat Rola wsparcia psychologicznego w pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach artystycznych podczas Ogólnopolskiego Seminarium dla Kadry Kierowniczej, Psychologów i Pedagogów Szkół Artystycznych „Tradycja, teraźniejszość a wyzwania przyszłości: drogi wspierania edukacji artystycznej”, zorganizowanej przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań, 2013

Anna A. Nogaj – referat Psychologiczna sytuacja ucznia szkoły muzycznej I stopnia podczas Konferencji poświęconej Raportowi o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia, zorganizowanej przez Instytut Muzyki i Tańca, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Warszawa, 2012

Anna A. Nogaj – referat Wsparcie społeczne a osiągnięcia artystyczne uczniów szkół muzycznych podczas II Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów „Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie”, zorganizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2012

Anna A. Nogaj – referat Badanie warunków psychofizycznych w ramach rekrutacji uczniów do szkół muzycznych I stopnia podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej Szkolnictwa Artystycznego „Rola rekrutacji dla pomyślnej edukacji 6- i 7-latków w szkole muzycznej” zorganizowanej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną CEA w Bydgoszczy i Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina, Bydgoszcz, 2011

Anna A. Nogaj – referat Modele pomocy psychologicznej udzielanej młodym artystom na przykładzie własnej praktyki poradnianej podczas II Konferencji z cyklu ARS ET VOX „Psychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego”, zorganizowanej przez Akademię Muzyczną w Krakowie, 2011 

Anna A. Nogaj – referat Rola stymulacji muzyka w rozwoju zmysłu słuchu i wrażliwości muzycznej  podczas II Sesji Muzykoterapeutycznej „Muzykoterapia służbą dla człowieka”, zorganizowanej przez Zakład Muzykoterapii Collegium Medicum w Bydgoszczy przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz, 2010

Anna A. Nogaj – referat Skala wsparcia społecznego uczniów szkół muzycznych podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Badania naukowe nad edukacja artystyczną i kulturową”, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, Ustroń, 2010

Anna A. Nogaj – referat Znaczenie rodziny na różnych etapach rozwoju i edukacji dziecka utalentowanego muzycznie podczas I Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rodzina wobec wyzwań współczesności”, zorganizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2010 

Anna A. Nogaj – referat Sytuacja psychologiczna utalentowanych uczniów szkół muzycznych na przykładzie Klasy Talentów w PZSM w Bydgoszczy podczas VI Konferencji Metodyczno-Naukowej „Teoretyczne  praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych – Zdolności i twórczość”, zorganizowanej   przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2010

Anna A. Nogaj – referat Modele opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami Klasy Talentów na przykładzie PZSM w Bydgoszczy podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej Szkolnictwa Artystycznego „Uczeń zdolny w szkole artystycznej” , zorganizowanej przez Regionalne Centrum Psychologii Muzyki „Fermata” i Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy, 2010

Anna A. Nogaj – referat Rola muzycznej stymulacji w rozwoju zmysłu słuchu w okresie wczesnego dzieciństwa podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Medyczne, psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania prawidłowego rozwoju dziecka w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym na przykładzie zintegrowanych działań bydgoskich żłobków”, zorganizowanej przez Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy, 2010

Anna A. Nogaj – poster Psychospołeczne korelaty osiągnięć muzycznych uczniów szkół muzycznych podczas X Sesji Naukowej Studentów Studiów Doktoranckich Wydziału Pedagogiki i Psychologii,  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2010 

Anna A. Nogaj – referat Modele zindywidualizowanego nauczania uczniów wybitnie uzdolnionych podczas Konferencji „Kreatywny nauczyciel, kreatywny i zdolny uczeń”, zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, 2009

Anna A. Nogaj – referat Przegląd trudności psychologicznych zgłaszanych przez uczniów szkół muzycznych, ich rodziców i nauczycieli oraz Psychologiczne studium przypadku talentu muzycznego  na przykładzie osoby Rafała Blechacza podczas Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej Szkolnictwa Artystycznego „Rola pomocy psychologicznej w edukacji muzycznej”, zorganizowanej przez Regionalne Centrum Psychologii Muzyki „Fermata” i Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy, 2009

Anna A. Nogaj – referat Kryzysy rozwojowe u osób muzycznie uzdolnionych podczas XVII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Cztery pory roku w rozwoju człowieka”, zorganizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2008 

Anna A. Nogaj – referat Pomoc psychologiczna na różnych etapach muzycznej edukacji podczas V Konferencji Naukowo-Metodycznej „Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych”, zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2008

Anna A. Nogaj – referat Muzyka jako narzędzie w pracy terapeutycznej podczas Konferencji Muzykoterapeutycznej zorganizowanej przez Zakład Muzykoterapii Collegium Medicum w Bydgoszczy przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz, 2008

Anna A. Nogaj – poster Synestezja a uczenie się muzyki podczas Międzynarodowej Konferencji „Umiejętność ćwiczenia jako podstawa rozwoju artysty muzyka”, zorganizowanej przez Międzywydziałową Katedrę Psychologii Muzyki Akademii Muzycznej w Warszawie, 2007

Anna A. Nogaj – referat Muzyka jako terapia w różnych grupach społecznych podczas I Międzynarodowej Sesji Muzykoterapeutycznej, zorganizowanej przez Zakład Muzykoterapii Collegium Medicum w Bydgoszczy przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz, 2007

Anna A. Nogaj – referat Psychologiczne studium przypadku talentu muzycznego podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno-Naukowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych”, zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2006