Konsultacje indywidualne, doradztwo i terapia mają charakter rozmowy, która może odbywać się ON-LINE (z wykorzystaniem wideo-rozmowy przy użyciu wybranego komunikatora np. Skype, Messenger, WhatsApp, Zoomi) lub w gabinecie psychologicznym w Bydgoszczy.

 

Z tej formy kontaktu mogą korzystać wszyscy zainteresowani psychologią muzyki a także osoby, które w swojej artystycznej działalności lub edukacji muzycznej chcą wspierać się efektywnym wykorzystaniem    wiedzy psychologicznej.

Dlaczego warto skorzystać z indywidualnego wsparcia psychologa? W społecznej percepcji z usług psychologicznych najczęściej korzysta się w sytuacji, gdy osoba nie radzi sobie z wyzwaniami życiowymi narzuconymi przez środowisko społeczne bądź w poczuciu doświadczania osobistych trudności. Jest to podejście polegające na wspieraniu osoby posiadającej określone deficyty rozwojowe. Równolegle rozwija się drugi nurt usług psychologicznych – wspierania rozwoju osób ponadprzeciętnych, o wybitnym potencjale rozwojowym. One także mogą mięć problemy same z sobą, a także z relacjami ze środowiskiem społecznym, a zwłaszcza odbiorcami sztuki. Ludzie sztuki są osobami o  wybitnej wrażliwości intelektualnej, moralnej czy estetycznej co często wiąże się z obniżoną odpornością psychiczną w sytuacjach trudnych.
Ponadto artyści są przedmiotem szczególnego zainteresowania społecznego, co wiąże także  ze stałym ich ocenianiem. Oceny bywają różne – od podziwu do ostrego napiętnowania. W kontekście pomocy psychologicznej wyłania się konieczność wspierania artystów w zakresie odporności na krytykę. Wielkim artystą jest osoba o wybitnej oryginalności, nowości pomysłów, często niekonwencjonalna w sposobie bycia oraz będąca w „konflikcie” z utartymi standardami społecznymi. W jaki sposób zachować pozytywne relacje ze środowiskiem społecznym i zachować bycie wiernym sobie…? A wierność sobie i własna tożsamość jest warunkiem bycia nieprzemijającym artystą. Ponadto działalność twórcza jest wyczerpująca fizycznie i psychicznie, często niezgodna z rytmami biologicznym. Pojawia się więc problem zachowania wydolności fizycznej i psychicznej.

Psycholog muzyki / psycholog sztuki w tych, ale i w innych problemach życiowych artysty może być pomocny w celu umacniania i rozwijania potencjału rozwojowego artysty.

Proponowana tematyka konsultacji i zakres oddziaływań terapeutycznych:

 • strategie radzenia sobie z tremą podczas występów publicznych

 • mentalne przygotowanie do występów publicznych

 • strategie efektywnego ćwiczenia

 • strategie zapamiętywania utworów muzycznych i koncentracji uwagi

 • kształtowanie motywacji do ćwiczenia

 • radzenie sobie z sukcesem, z emocjami pokoncertowymi i powrót do codzienności

 • trudności w zarządzaniu swoim czasem i sobą w czasie

 • przeciążenia wynikające ze sławy

 • radzenie sobie z ryzykiem rywalizacji w grupie muzyków

 • dopasowanie vs niedopasowanie w zespole muzycznym

 • poczucie braku wystarczających zdolności muzycznych analiza harmonijnego vs nieharmonijnego rozwoju muzycznego

 • niska samoocena, brak wiary w siebie, nieśmiałość

 • lęki i fobie związane z okolicznościami występów publicznych

 • profilaktyka zagrożenia uzależnieniem wynikającym z ryzykownych form odreagowania stresu i napięć koncertowych

 • analiza dysfunkcji utrudniających lub uniemożliwiających zajmowanie się wybraną muzyczną profesją

 • inne tematy, które będą dla Ciebie ważne z uwagi na Twój muzyczny rozwój lub pracę zawodową

 

Z konsultacji indywidualnych mogą korzystać:

 • zawodowi muzycy różnych specjalności – muzycy klasyczni, muzycy jazzowi, muzycy rozrywkowi – w każdej muzycznej profesji istnieje wiele przeciążeń i trudności, które mogą negatywnie wpływać                 na funkcjonowanie w zawodzie, a przede wszystkim na występy publiczne; czasem są to trudności natury specyficznie muzycznej wynikające z różnego poziomu zdolności muzycznych, czasem rywalizacja i stres przed oceną własnego występu, a czasem trudności z optymalnym dla organizmu odreagowaniem sukcesu i uspokojeniem się po koncertowych emocjach; stres, przeciążenia psychiczne i fizyczne, brak czasu, choroba a nawet ryzyko uzależnienia – utrudniają zachowanie dobrej jakości życia co bezpośrednio oddziałuje na efektywność zawodową; a przecież od muzyków – zwłaszcza na scenie – oczekuje się doskonałej formy oraz kondycji psychicznej i fizycznej; może więc warto skonsultować własne doświadczenia z psychologiem muzyki?

 • uczniowie szkół muzycznych, rodzice uczniów i nauczyciele – społeczność szkoły muzycznej jest bardzo zróżnicowana; w jej skład wchodzą dzieci i młodzież w różnym wieku, a także rodzice uczniów i nauczyciele; każda z tych grup doświadcza innych wątpliwości lub trudności związanych z muzyczną edukacją:

  • jeśli jesteś uczniem szkoły muzycznej możesz mieć trudności z organizacją swojej pracy, z jakością ćwiczenia, z przygotowaniem do występów publicznych, możesz doświadczać kłopotów z nauką lub przemęczenia z powodu licznych obowiązków; ale możesz też chcieć jak najlepiej przygotować się do konkursów lub innych ważnych występów; jako psycholog muzyki podpowiem Tobie w jaki sposób zarządzać sobą w całym procesie muzycznej edukacji;

  • jeśli jesteś rodzicem uzdolnionego muzycznie dziecka możesz mieć wątpliwości czy wystarczająco dobrze wspierasz swoje dziecko w muzycznej edukacji i artystycznym rozwoju; a może Twoje dziecko doświadcza jakichś specyficznych trudności rozwojowych i zastanawiasz się jak wspomagać naukę muzyki by jego rozwój i edukacja były jak najbardziej efektywne? Jako psycholog muzyki pomogę w wypracowaniu jak najlepszych sposobów udzielania wsparcia Twojego dziecka;

  • jeśli jesteś nauczycielem szkoły muzycznej możesz mieć wątpliwości czy stosujesz odpowiednie metody dydaktyczne w pracy z uczniami, którzy różnią się poziomem zdolności muzycznych, poziomem indywidualnych możliwości psychofizycznych, motywacją do nauki i ćwiczenia; może pracujesz z uczniami, którzy mają zdiagnozowane trudności lub deficyty rozwojowe i nie wiesz w jaki sposób uwzględniać zalecenia zawarte w opiniach z poradni psychologiczno-pedagogicznych?              Jako psycholog muzyki dostarczę Tobie rzetelnych informacji o sposobach dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów oraz pomogę w wypracowaniu adekwatnych metod dydaktycznych uwzględniających specyfikę przedmiotów artystycznych;

 • studenci uczelni i kierunków muzycznychstudenci uczelni i kierunków muzycznych nie są wolni od doświadczania różnorodnych trudności, zarówno tych osobistych, jak i tych wynikających ze specyfiki muzycznej edukacji; wśród studentów mogą być też osoby, które chcą wspomóc swój rozwój artystyczny świadomym poznaniem siebie i mechanizmów własnego funkcjonowania, co przyczyni się do usprawnienia muzycznych kompetencji oraz zwiększenia własnej atrakcyjności i konkurencyjności w zawodzie muzyka; studenci przygotowujący się do konkursów muzycznych mogą skorzystać z treningu z zakresu psychologicznego/mentalnego przygotowania do występów publicznych;

 • kandydaci do szkół i uczelni muzycznychw całej Polsce istnieje ponad 500 szkół muzycznych, niemal dziesięć akademii/uniwersytetów muzycznych i kilkanaście wydziałów muzycznych na różnych uczelniach; każdego roku, do tych instytucji zgłaszają się setki, a nawet tysiące kandydatów; większość z nich (lub ich rodziców) obawia się czy sprosta wymaganiom przyszłego profesjonalnego środowiska muzycznego lub czy są wystarczająco zdolni i zmotywowani do podjęcia takiej nauki; może warto rozważyć swoje obawy i wątpliwości z psychologiem muzyki, aby zwiększyć świadomość specyfiki wybieranego kierunku uczenia się?

 • wszyscy zainteresowani psychologią muzyki – wykorzystaniem psychologii w muzycznym środowisku mogą być zainteresowani nie tylko muzycy; konsultacje skierowane są także do zainteresowanych psychologów, pedagogów i innych specjalistów pracujących w szkołach artystycznych, instytucjach kultury lub w szkołach powszechnych; psychologia muzyki jest bowiem niezwykle wszechstronną subdyscypliną, na pograniczu psychologii, muzyki, socjologii, filozofii, kognitywistyki, antropologii i wielu innych dziedzin, dla których człowiek i sztuka muzyczna mają znaczenie; o psychologii muzyki możemy porozmawiać w kontekście wspomagającej roli muzyki w życiu człowieka, o wykorzystaniu muzyki w procesach uczenia się, o wpływie muzyki na podejmowane decyzje np. konsumenckie – jest jeszcze wiele niezbadanych i nieomówionych tematów, które mogą być dla nas wszystkich ważne i interesujące.

Koszt konsultacji/doradztwa/terapii trwającej 50 minut = 180 zł