Publikacje

W swoim dorobku publikacyjnym posiadam dwie książki, które redagowałam przy współpracy z wybitnymi specjalistami z zakresu psychologii muzyki i psychologii szkolnictwa artystycznego, cztery samodzielnie redagowane numery czasopisma branżowego wydanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych lub popularno-naukowych publikowanych w różnych czasopismach polskich i zagranicznych.

Poniżej znajduje się wykaz moich najważniejszych publikacji.

 

REDAKCJA KSIĄŻEK

2018     Urszula Bissinger-Ćwierz, Anna A. Nogaj (red.) Strategie radzenia sobie z tremą: w kształceniu muzyczny oraz w zawodzie muzyka. Warszawa: Difin

2010     Maria Manturzewska, Barbara Kamińska, Anna A. Nogaj (red.) Poradnictwo psychologiczne w polskich szkołach muzycznych. Rys historyczny i współczesne kierunki działań. Warszawa–Bydgoszcz: Centrum Edukacji Artystycznej, Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina

REDAKCJA CZASOPISMA ZESZYTY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

2017      Anna A. Nogaj (red.) Różnorodność oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych w szkolnictwie artystycznym, nr 4. Warszawa: Centrum Edukacji Artystycznej (pobierz)

2015       Anna A. Nogaj (red.) Wychowanie i profilaktyka w szkole artystycznej, nr 3. Warszawa: Centrum Edukacji Artystycznej (pobierz)

2014       Anna A. Nogaj (red.) Konteksty edukacji artystycznej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nr 2. Warszawa: Centrum Edukacji Artystycznej (pobierz)

2013       Anna A. Nogaj (red.) Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki wspierania ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach artystycznych, nr 1. Warszawa: Centrum Edukacji Artystycznej (pobierz)

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

Anna A. Nogaj (2020) Emotional Intelligence and Strategies for Coping With Stress Among Music School Students in the Context of Visual Art and General Education Students. Journal of Research n Music Education, 68(1), 78-96.

Anna A. Nogaj (2018) Temperament i kompetencje społeczne uczniów szkół artystycznych w okresie późnej adolescencji. Psychologia Rozwojowa, 23(1), 69-88 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2017) Korzyści wynikające z kształcenia muzycznego. Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, 4(1), 9-29 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2017) Locus of control and styles of coping with stress in students educated at Polish music and visual art schools – a cross-sectional study. Polish Psychological Bulletin, 48(2), 279-287 (pobierz)

Anna A. Nogaj, Roman Ossowski (2017) Cechy osobowości uczniów szkół muzycznych a poziom otrzymywanego wsparcia społecznego. Polskie Forum Psychologiczne, 22(1), 82-100 (pobierz)

Anna A. Nogaj, Urszula Owczarz (2015) Sytuacje trudne a różnice w umiejscowieniu poczucia kontroli   uczniów szkół muzycznych i plastycznych. Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, 3, 71-78 (pobierz)

Anna A. Nogaj, Roman Ossowski (2015) Social suport as a mediator for musical achievement. Polish Psychological Bulletin, 46(2), 300-308 (pobierz)

Anna A. Nogaj, Blanka Bogunović (2015) The Development of Giftedness within the Three-level System of Music Education in Poland and Serbia; Outcomes at Different Stages. Journal of the Institute for Educational Research, 47(1), 153-173 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2014) Wsparcie pedagogiczne w edukacji muzycznej. Psychologia Wychowawcza, 47(5), 91-103 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2014) Dlaczego w szkole artystycznej potrzebny jest psycholog? Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, 2, 131-139 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2014) Rola cech osobowości w edukacji muzycznej z perspektywy psychologów. Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, 2, 47-54 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2013) Psychologiczny portret młodego muzyka. Poradnik kieszonkowy Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, 31-62 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2013) Rola wsparcia społecznego w edukacji artystycznej – jak teoria uzasadnia powszechną konieczność postawy wspierającej. Zeszyty  Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej,          1, 31-39 (pobierz)

Hanna Matusiak, Anna A. Nogaj (2013) Uzupełnienie informacji o sprawowaniu opieki psychologiczno-pedagogicznej na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, 1, 121-123 (pobierz)

 

ARTYKUŁY W MONOGRAFIACH

Anna A. Nogaj (2019) Psychologiczne kompetencje nauczycieli w świetle wybranych trudności uczniów szkół muzycznych. W: L. Kataryńczuk-Mania, G. Mania (red.) Konteksty kultury, konteksty edukacji – wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury (str. 131-165). Kraków – Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów (pobierz)

Anna A. Nogaj (2018) Rola i znaczenie śpiewu na różnych etapach życia śpiewaka. W: A. Franków-Żelazny (red.) Współczesna chóralistyka. Wartości, konteksty, perspektywy (str. 11-32). Wrocław: Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego (pobierz)

Anna A. Nogaj (2018) Czy muzyka stresuje? Prawdy i mity o stresie w edukacji muzycznej. W: U. Bissinger-Ćwierz i A. A. Nogaj (red.) Strategie radzenia sobie z tremą: w kształceniu muzycznym oraz w zawodzie muzyka (str. 13-21). Warszawa: Difin (pobierz)

Anna A. Nogaj (2018) Rola myślenia w procesie ćwiczenia. W: U. Bissinger-Ćwierz i A. A. Nogaj (red.) Strategie radzenia sobie z tremą: w kształceniu muzycznym oraz w zawodzie muzyka (str. 153-165). Warszawa: Difin (pobierz)

Anna A. Nogaj (2018) Wygraj ze swoim strachem – 7 umiejętności podnoszących jakość występu publicznego według Dona Greene’a. W: U. Bissinger-Ćwierz i A. A. Nogaj (red.) Strategie radzenia sobie z tremą: w kształceniu muzycznym oraz w zawodzie muzyka (str. 179-205). Warszawa: Difin (pobierz)

Anna A. Nogaj, Roman Ossowski (2017) The Varied Socio-Emotional Experiences of Music School Students. W: G. K. Konkol i M. Kierzkowski (red.) International Aspects of Music Education; Music & Psychology, vol. 3 (str. 27-45). Gdańsk: Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki (pobierz)

Anna A. Nogaj (2014) Rola mistrza w rozwoju muzycznej tożsamości młodego adepta sztuki muzycznej. W: G. E. Kwiatkowska i J. Posłuszna (red.) Relacja mistrz-uczeń. Rozważania z perspektywy psychologii muzyki (str. 82-97). Kraków: Wydawnictwo Aureus (pobierz)

Anna A. Nogaj (2013) Wpływ muzyki na pozamuzyczne sfery funkcjonowania człowieka. W: S. Kubiak (red.) Znaczenie muzykoterapii w procesie lecznictwa uzdrowiskowego i muzykoterapii (str. 153-160). Ciechocinek: Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku (pobierz)

Anna A. Nogaj-Gluska (2012) Psychologiczna sytuacja ucznia. W: W. Jankowski (red.) Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia. Diagnoza, problemy, wnioski modelowe (str. 135-157). Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca (pobierz)

Anna A. Nogaj-Gluska (2012) Rozwój zmysłu słuchu i muzycznej wrażliwości od okresu prenatalnego do wieku przedszkolnego. W: E. Czerniawska (red.) Muzyka i my: o różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka (str. 27-40). Warszawa: Difin (pobierz)

Roman Ossowski, Anna A. Nogaj-Gluska (2011) Social support as a form of psychological aid in the artistic education. W: H. Liberska (red.) Current psychological problems (str. 169-186). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (pobierz)

Roman Ossowski, Anna A. Nogaj-Gluska (2011) The importance of family at various stages of the development and education of musically talented child. W: H. Liberska (red.) Relations in marriage and family; genesis, quality and development (str. 135-152). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (pobierz)

Anna A. Nogaj-Gluska (2011) Skala wsparcia społecznego uczniów szkół muzycznych. W: W. Sacher i A. Weiner (red.) Badania naukowe nad edukacją artystyczną i kulturową (str. 70-92). Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji (pobierz)

Anna A. Nogaj-Gluska (2010) Charakterystyka pomocy psychologicznej w świetle trudności doświadczanych przez uczniów szkół muzycznych. W: M. Manturzewska, B. Kamińska i A. A. Nogaj-Gluska (red.) Poradnictwo psychologiczne w polskich szkołach muzycznych (str. 65-73). Warszawa–Bydgoszcz: CEA, PZSM (pobierz)

Anna A. Nogaj-Gluska (2010) Regionalne Centrum Psychologii Muzyki „Fermata”. W: M. Manturzewska, B. Kamińska i A. A. Nogaj-Gluska (red.) Poradnictwo psychologiczne w polskich szkołach muzycznych. Warszawa–Bydgoszcz: CEA, PZSM 

Anna A. Nogaj-Gluska (2010) Rola wychowawcy w rozwoju uczniów wybitnie zdolnych. W: D. Zając (red.) O kompetencjach współczesnych wychowawców (str. 77-87). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (pobierz)

Anna A. Nogaj-Gluska (2009) Muzyka jako terapia w różnych dziedzinach życia. W: D. Kadłubiec i A. Adamski (red.) Muzyka, światło, ruch w rozwoju osobowości człowieka (str. 72-82). Bielsko-Biała: Compal (pobierz)

Anna A. Nogaj (2008) Psychologiczna analiza rozwoju talentu muzycznego Rafała Blechacza. W: W. Limont, J. Cieślikowska i J. Dreszer (red.) Zdolności, talent, twórczość, tom 2 (str. 29-42). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (pobierz)

 

ARTYKUŁY POPULARNO-NAUKOWE

Anna A. Nogaj-Gluska (2009) Podążanie za najzdolniejszymi. Wiadomości, głosy, rozmowy o szkole nr 10/2009

Anna A. Nogaj (2008) Najbardziej uniwersalny środek przekazu. Twoja Muza nr 3/2008 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2007) Wypalenie muzyków. Twoja Muza nr 3/2007 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2007) Osobowość muzyka. Twoja Muza nr 2/2007 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2006) Rozumna swoboda, współdziałanie i adaptacja. Twoja Muza nr 5/2006 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2006) Poczucie życiowej misji. Twoja Muza nr 5/2006 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2005) Rozwój zmysłu słuchu. Twoja Muza nr 5/2005 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2005) Wątpliwe ocenianie muzycznych wykonań. Twoja Muza nr 5/2005 (pobierz)

Anna A. Nogaj (2005) Jak zapamiętują muzycy. Twoja Muza nr 3/2005 (pobierz)